Besëlidhja e Re

Gjoni

1

Mishërimi i Fjalës

1 Në fillim ishte Fjala
e Fjala ishte në Hyjin
e Fjala ishte Hyj.
2 Kjo ishte në fillim në Hyjin.
3 Prej Saj u bë çdo gjë
e pa Të nuk u bë asgjë.
E çdo gjë që u bë,
4 e pati në Të jetën
e Jeta është drita e njerëzve;
5 e Drita shndriti në errësirë
e errësira nuk e pushtoi.
6 Qe një njeri i dërguar prej Hyjit.
Emri i tij ishte Gjon.
7 Ai erdhi si dëshmitar,
për të dëshmuar Dritën,
që të gjithë të besojnë nëpër të.
8 Ai nuk ishte Drita,
por për të dëshmuar Dritën.
9 Drita e vërtetë
që shndrit çdo njeri,
erdhi në botë.
10 Ishte në botë
e bota u krijua prej Saj,
e bota nuk e njohi.
11 Erdhi ndër të vetët,
e të tijtë nuk e pranuan.
12 Atyre që e pranuan
u dha zotësinë
të bëhen bijtë e Hyjit:
atyre që besojnë në Emrin e tij.
13 Këta s’i bëri bij të Hyjit
as gjaku
as prirja e mishit
as prirja e njeriut
por Hyji.
14 E Fjala u bë njeri
e banoi ndër ne.
Ne e pamë lavdinë e tij,
atë lavdi që prej Atit i përket Birit të vetëm
plot hir e të vërtetë.
15 Gjoni e dëshmon Atë. Ai shpall:
"Ky është ai, për të cilin thashë:
‘Ai që vjen pas meje, është më i madh se unë,
sepse ishte përpara meje!’"
16 Vërtet, prej plotësisë së tij
të gjithë ne morëm,
madje, hir mbi hir.
17 Vërtet, Ligji u dha nëpër Moisiun,
porse hiri dhe e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin.
18 Hyjin kurrë askush nuk e pa:
Biri i vetëm që është Hyj,
një natyre me Atin,
Ai bëri të njihet.

Dëshmia e Gjon Pagëzuesit

19 Dhe, ja, dëshmia e Gjonit!
Kur judenjtë nga Jerusalemi dërguan (tek ai) priftërinj dhe levitë për ta pyetur: "Kush je ti?"
20 ai pranoi, nuk e mohoi, por dëshmoi:
"Unë nuk jam Mesia!"
21 "Kush, pra? e pyetën ata A mos je Elia?"
"Nuk jam! u përgjigj."
"A je Profeti?"
"Jo!" ua ktheu.
22 Atëherë i thanë:
"Kush je, që t’u kthejmë përgjegje atyre që na dërguan?"
23 Ai tha:
"*Unë jam zëri i atij që bërtet në shkretëtirë:
‘rrafshoni udhën e Zotit*!’
siç tha Isaia profet."
24 Disa prej të dërguarve ishin farisenj. 25 Ata e pyetën:
"Pse, atëherë, pagëzon, kur s’je as Mesia, as Elia, as Profeti?"
26 Gjoni u përgjigj:
"Unë pagëzoj me ujë. Në mesin tuaj është një që ju nuk e njihni.
27 Është ai që po vjen pas meje, por të cilit [unë] nuk jam i denjë t’ia zgjidh as rripat e sandaleve."
28 Kjo ndodhi në Betani, përtej Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte.

Qengji i Hyjit

29 Të nesërmen Gjoni e pa Jezusin duke ardhur drejt tij e tha:
"Ja, Qengji i Hyjit! Ky ia shlyen mëkatin botës!
30 Ky është ai, për të cilin thashë:
‘Pas meje vjen një njeri,
i cili është më i madh se unë,
sepse ishte përpara meje!’
31 Nuk e kam njohur as vetë, por arsyeja pse erdha e jam duke pagëzuar me ujë është që ky t’i zbulohet Izraelit."
32 Gjoni dëshmoi edhe:
"E pashë Shpirtin Shenjt tek zbriti prej qiellit porsi pëllumb dhe zuri vend mbi të.
33 Unë nuk e njihja atë, porse Ai që më dërgoi të pagëzoj me ujë, Ai edhe më tha: ‘Në atë që të shohësh se zbret Shpirti Shenjt dhe zë vend në të, ai është që pagëzon me Shpirtin Shenjt.’ 34 Unë e pashë dhe dëshmoj: Ky është Biri i Hyjit."

Nxënësit e parë

35 Të nesërmen prapë ishte Gjoni bashkë me dy prej nxënësve të vet dhe,
36 kur e pa Jezusin duke kaluar andej, tha:
"Ja, Qengji i Hyjit!"
37 Dy nxënësit e tij dëgjuan ç’tha dhe u nisën pas Jezusit. 38 Jezusi, kur pa se po e ndiqnin, u kthye dhe i pyeti:
"Çka kërkoni?"
Ata iu përgjigjën:
"Rabbi, [që do të thotë: Mësues], ku banon?"
39 "Ejani e shihni!" iu përgjigj. Ata shkuan e panë ku banonte dhe atë ditë ndenjën tek ai. Ishte rreth orës dhjetë.
40 Njëri prej atyre të dyve që, kur e dëgjuan Gjonin, u nisën pas Jezusit, ishte Andreu, i vëllai i Simon Pjetrit. 41 Ky më të parin gjeti vëllanë e vet, Simonin, dhe i tha:
"E gjetëm Mesinë [që do të thotë: të Shuguruarin]!"
42 Dhe e solli te Jezusi. Jezusi e shikoi dhe i tha:
"Ti je Simoni, biri i Gjonit! Ti do të quhesh Kefë!" [që do të thotë: Pjetër Shkëmb].

Të grishurit e Filipit e të Natanaelit

43 Të nesërmen Jezusi vendosi të shkojë në Galile. Takoi Filipin dhe i tha:
"Eja pas meje!"
44 Filipi ishte nga Betsaida, prej qytetit të Andreut e të Pjetrit.
45 Filipi takoi Natanaelin dhe i tha:
"E gjetëm atë, për të cilin shkrou Moisiu në Ligj dhe Profetët: Jezusin, birin e Jozefit, nga Nazareti."
46 "A mund të dalë gjë e mirë nga Nazareti?" i tha Natanaeli.
"Eja e shih"! iu përgjigj Filipi.
47 Kur Jezusi e pa Natanaelin duke u afruar, tha për të:
"Ja një izraelit i vërtetë në të cilin nuk ka dredhi!"
48 "Nga më njeh?" i tha Natanaeli.
Jezusi iu përgjigj:
"Para se të të thërriste Filipi, të pashë nën fik!"
49 Atëherë Natanaeli i tha:
"Rabbi, ti je Biri i Hyjit! Ti je mbreti i Izraelit!"
50 Jezusi iu përgjigj:
"Pse të thashë: ‘Të pashë nën fik’, po beson. Do të shohësh më shumë se kaq!"
51 Dhe shtoi:
"Për të vërtetë, për të vërtetë po ju them: do ta shihni qiellin e hapur dhe engjëjt e Hyjit duke u ngjitur e duke zbriturmbi Birin e njeriut."

Lexime: 100