Rezultatet e kërkimit për "Abrahami"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,24  24 Hyji i dëgjoi klithjet e tyre dhe iu kujtua besëlidhja që e lidhi me Abrahamin, me Izakun e me Jakobin.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,6  

6 Dhe shtoi: »Unë jam Hyji i atit tënd Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit.« Atëherë Moisiu e mbuloi fytyrën, sepse nuk kishte guxim të shikonte drejt Hyjit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,15  

15 Dhe Hyji i tha përsëri Moisiut: »Kështu thuaju bijve të Izraelit: Jahveu (Ai që është), Hyji i etërve tuaj, Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut, dhe Hyji i Jakobit më dërgoi tek ju. Ky është emri im i përhershëm, me këtë emërtim do të kujtohem prej breznie në brezni.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,16  

Shtjellime rreth dërgimit të Moisiut

16 »Shko e bashkoj pleqtë e Izraelit dhe thuaju: ‘Zoti, Hyji i etërve tuaj, m’u dëftua: Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit e më tha: Erdha t’ju shoh dhe pashë gjithçka që po ju ndodh në Egjipt.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

4,5  

5 »Kaq që ta besojnë se të është dukur Zoti, Hyji i etërve të tyre, Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit.« - I tha.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
6,3  3 që iu dëftova Abrahamit, Izakut e Jakobit si Hyj i gjithëpushtetshëm. Unë atyre nuk ua tregova emrin tim Zot.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

6,8  

8 dhe do t’ju fus në tokën, mbi të cilën u përbeva se do t’ia jap Abrahamit, Izakut e Jakobit. Unë, Zoti, do t’jua jap për pronë!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
32,13  13 Të bie ndër mend Abrahami, Izaku e Izraeli, shërbëtorët e tu, të cilëve u përbetove me vetvete, kur u the: ‘Do ta shtoj farën tuaj si yjet e qiellit dhe tërë këtë tokë, për të cilën ju fola, do t’ia jap farës suaj; e do të jetë juaja përgjithmonë’.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

33,1  

Urdhri i çojës

1 Zoti i tha Moisiut: »Çohu, nisu prej këtij vendi ti e populli yt që e nxore nga dheu i Egjiptit në drejtim të tokës që ia premtova me përbetim Abrahamit, Izakut e Jakobit kur thashë: Do t’ia jap farës sate.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
26,42  42 Atëherë edhe unë do të kujtohem për besëlidhjen time që e lidha me Jakobin, Izakun e me Abrahamin. Do të më kujtohet gjithashtu edhe Vendi
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

9,18  

Prej Përmbytjes deri tek Abrahami

Noehi dhe bijtë e tij

18 Bijtë e Noehit që dolën nga arka ishin: Semi, Kami e Jafeti.
Kami është trungu i Kanaanit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

12,1  

Historia e Abrahamit

Thirrja e Abrahamit

1 Zoti i tha Abrahamit:
»Dil prej vendit tënd dhe prej
vëllazërisë sate,

e prej shtëpisë së babës tënd
në drejtim të një vendi që do të ta
tregoj.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

12,4  

4 Atëherë Abrahami u nis sikurse i kishte urdhëruar Zoti dhe me të shkoi edhe Loti. Abrami kishte shtatëdhjetë e pesë vjet, kur çoi prej Harranit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,5  

5 Nuk do ta kesh më emrin Abram,
por emri yt do të jetë Abraham,
sepse të bëra babë të shumë kombeve.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,9  

9 Hyji i tha përsëri Abrahamit: »Ti duhet ta ruash besëlidhjen time, po ashtu edhe pasardhësit e tu brez pas brezit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,15  

15 Hyji i tha gjithashtu Abrahamit: »Sarajën, gruan tënde, nuk do ta thërrasësh më me emër Sarajë, sepse emri i saj do të jetë Sarë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,17  

17 Abrahami ra me fytyrë përdhe e u qesh duke menduar më vete: »Vallë, a këtij qindvjeçari do t’i lindë djalë? Po a thua Sara nëntëdhjetë vjeçe do të lindë?«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,22  

22 Kur Hyji e kreu bisedën me Abrahamin, prej Abrahamit u ngrit lart.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,23  

23 Atëhere Abrahami e mori Ismaelin, djalin e vet, dhe të gjithë ata që kishin lindur në shtëpinë e tij si dhe të gjithë ata që i kishte blerë: të gjithë meshkujt e shtëpisë: po atë ditë të gjithëve ua rrethpreu lëkurën e gjymtyrës së tyre sikuse i kishte urdhëruar Hyji.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

17,24  

24 Abrahami kishte nëntëdhjetë e nëntë vjet kur e rrethpreu lëkurën e gjymtyrës së vet.