Rezultatet e kërkimit për "Egjipti"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

1,1  

I. ÇLIRIMI PREJ EGJIPTIT

1. Izraeli në Egjipt

Përparimi i hebrenjve në Egjipt

1 Këta janë emrat e bijve të Izraelit, që, bashkë me Jakobin, hynë në Egjipt, secili me familjen e vet:

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

1,5  

5 Të gjithë pasardhësit e Jakobit ishin së
bashku shtatëdhjetë frymë.
Jozefi ishte qysh më parë në Egjipt.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,8  

Shtypja e hebrenjve

8 Atëherë u ngrit mbi Egjipt një mbret i ri, i cili nuk e kishte njohur Jozefin.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

1,15  

15 Mandej mbreti i Egjiptit i thirri mamitë e hebrenjve, prej të cilave njëra quhej Sefra e tjetra Pua,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,23  

Thirrja e Moisiut

Hyjit i bie ndër mend për Izraelin

23 Mirëpo, pas një kohe të gjatë, vdiq mbreti i Egjiptit. Izraelitët ende dënesnin në skllavëri. Klithnin të mjerët prej vuajtjeve të robërisë, dhe klithjet e tyre për ndihmë arritën te Hyji.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,7  

Misioni i Moisiut

7 Zoti i tha: »E pashë mjerimin e popullit tim në Egjipt dhe e dëgjova klithjen e tij për ndihmë për shkak të pashpirtësisë të mbikëqyrësve të tyre.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,10  10 Pra, eja se dua të të çoj te faraoni që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, prej Egjiptit!«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,11  11 Por Moisiu i tha Hyjit: »Po kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe t’i nxjerr bijtë e Izraelit prej Egjiptit?«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,12  12 E Hyji i tha: »Unë do të jem me ty! Dhe, ja, shenja se të kam dërguar: kur ta nxjerrësh popullin prej Egjiptit, mbi këtë mal do t’i jepni nderim Hyjit.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,16  

Shtjellime rreth dërgimit të Moisiut

16 »Shko e bashkoj pleqtë e Izraelit dhe thuaju: ‘Zoti, Hyji i etërve tuaj, m’u dëftua: Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit e më tha: Erdha t’ju shoh dhe pashë gjithçka që po ju ndodh në Egjipt.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,17  17 Vendosa: t’ju nxjerr nga skllavëria e Egjiptit dhe do t’ju çoj në dheun e Kananeut, të Heteut, të Amorreut, të Perezeut, të Heveut dhe të Jebuzeut, në dheun ku rrjedh qumësht e mjaltë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,18  

18 Ata do ta dëgjojnë fjalën. Ti dhe pleqtë e Izraelit do të hyni te mbreti i Egjiptit dhe thoni: ‘Zoti, Hyji i hebrenjve na u dëftua. Tash duhet të shkojmë në shkretëtirë tri ditë rrugë larg, për t’i flijuar Zotit, Hyjit tonë.’

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,19  19 Unë e di se mbreti i Egjiptit nuk do t’ju lejojë të shkoni në qoftë se nuk shtrëngohet nga shuplaka e rëndë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,20  

20 Prandaj unë do ta shtrij dorën time dhe do ta shtrëngoj Egjiptin me mrekullitë e mia të gjithfarshme që do t’i bëj në të. Pas kësaj do t’ju lëshojë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,21  

Do ta merrni pasurinë e Egjiptit

21 »E unë do t’ua zbus zemrën egjiptianëve ndaj këtij populli që, kur ta lëshoni Egjiptin, të mos dilni duarthatë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,22  

22 Por çdo grua do t’i lypë të afërmes së vet si dhe bashkëbanueses së vet sende argjendi dhe ari si dhe petka. Ju do t’i ngarkoni me to bijtë e bijat tuaja, dhe kështu do t’ia merrni pasurinë Egjiptit.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

4,18  

Moisiu kthehet në Egjipt. Të nisurit prej Madianit

18 Moisiu u nis prej andej, shkoi te vjehrri i vet Jetroja dhe i tha: »Më lejo të shkoj e të kthehem te vëllezërit e mi në Egjipt që të shoh a janë gjallë.« Jetroja i tha: »Shko në paqe!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,19  19 Pra, Zoti i tha Moisiut në Madian: »Nisu e kthehu në Egjipt, sepse kanë vdekur të gjithë ata që donin të të vrisnin.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,20  20 Moisiu i mori gruan dhe fëmijët e vet, i vuri në gomar dhe u kthye në Egjipt. Në dorë e mori shkopin e Hyjit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
4,21  21 Ndërsa po kthehej në Egjipt, Zoti i tha Moisiut: »Shih! Bëri para faraonit të gjitha mrekullitë për të cilat të dhashë pushtet. Mirëpo, unë do ta nguroj zemrën e tij dhe ai nuk do të lejojë të dalë populli.