Rezultatet e kërkimit për "dita"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,5  5 Hyji e quajti dritën ‘ditë’, kurse terrin ‘natë’. Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e parë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,8  8 Hyji e quajti kupën e qiellit ‘qiell’. Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e dytë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

1,13  

13 Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e tretë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

1,14  

14 Hyji tha: »Le të bëhen ndriçues në kupën e qiellit, që ta ndajnë ditën e natën dhe të shërbejnë si shenja për stinë, ditë dhe vite:

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,16  16 Hyji bëri dy dritëdhënës të mëdhenj: dritëdhënësin më të madh që të sundojë ditën e dritëdhënësin më të vogël që të sundojë natën dhe yjet.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,18  18 që ta sundojnë ditën dhe natën e ta ndajnë dritën prej territ. Hyji pa se ishte gjë e mirë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,19  19 Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e katërt.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,23  23 Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e pestë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës
1,31  31 Hyji shikoi gjithçka kishte bërë dhe, ja, ishin shumë të mira!« Dhe u bë mbrëmje e mëngjes ‑ dita e gjashtë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,2  

2 Të shtatën ditë Hyji e kreu punën e vet që kishte bërë. Të shtatën ditë pushoi nga çdo punë që kishte bërë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,3  

3 Hyji e bekoi të shtatën ditë dhe e shenjtëroi, sepse atë ditë kishte pushuar prej çdo pune që Hyji kishte bërë duke krijuar.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,4  

4 Kjo është zanafilla e qiellit dhe e tokës, kur qenë krijuar.

Prova e lirisë. Parrizi

Atë ditë, kur Zoti Hyj krijoi tokën e qiellin

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

2,17  

17 porse prej pemës së dijes të së mirës dhe të së keqes, ruaj se ha. Sepse, atë ditë që ke për të ngrënë prej saj, do të vdesësh.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

3,14  

14 Atëherë Zoti Hyj i tha gjarprit:
» Pasi e bëre këtë gjë
qofsh mallkuar ndër të gjitha bagëtitë
dhe kafshët e egra!
Do të ecësh përmbi barkun tënd
dhe do të hash pluhur në të gjitha ditët e jetës sate!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

3,17  

17 Kurse njeriut i tha:
»Pasi e dëgjove zërin e gruas sate
dhe hëngre frutin prej pemës që ta pata ndaluar ta hash:
Për shkak tëndin qoftë mallkuar toka!
Prej saj me mund do ta nxjerrësh kafshatën
për çdo ditë të jetës sate.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
2,11  

Moisiu ikën në Madian

11 Ndër ato ditë, Moisiu, si u rrit, shkoi te vëllezërit e vet. Pa çka po hiqnin e pa edhe një egjiptian duke e rrahur një hebre - prej vëllezërve të tij.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,18  

18 Ata do ta dëgjojnë fjalën. Ti dhe pleqtë e Izraelit do të hyni te mbreti i Egjiptit dhe thoni: ‘Zoti, Hyji i hebrenjve na u dëftua. Tash duhet të shkojmë në shkretëtirë tri ditë rrugë larg, për t’i flijuar Zotit, Hyjit tonë.’

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,3  3 Por ata i thanë: »Hyji i hebrenjve na u dëftua. Të lutemi na lejo të shkojmë tri ditë udhë larg në shkretëtirë që t’i flijojmë Zotit, Hyjit tonë, që të mos na mbytë rastësisht me murtajë ose me shpatë.«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,6  

Shpjegime kryepunëtorëve të punëve të rënda

6 Po atë ditë u dha urdhër mbikëqyrësve të popullit dhe shkruesve të punës:
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
5,19  19 Shkruesit izraelitë po e shihnin se sa ngusht e kishin punën për shkak të urdhrit: ‘Për asnjë ditë nuk do t’u zvogëlohej numri i tullave!’.