Rezultatet e kërkimit për "etërit"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,13  

Zbulimi i Emrit të Hyjit

13 Atëherë Moisiu i tha Hyjit: »Qe po qe se unë po shkuakam te bijtë e Izraelit dhe po ju thënkam: Hyji i etërve tuaj më dërgoi tek ju. Po nëse më thonë: ‘Si e ka emrin?’, çka do t’u them?«
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

3,15  

15 Dhe Hyji i tha përsëri Moisiut: »Kështu thuaju bijve të Izraelit: Jahveu (Ai që është), Hyji i etërve tuaj, Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut, dhe Hyji i Jakobit më dërgoi tek ju. Ky është emri im i përhershëm, me këtë emërtim do të kujtohem prej breznie në brezni.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
3,16  

Shtjellime rreth dërgimit të Moisiut

16 »Shko e bashkoj pleqtë e Izraelit dhe thuaju: ‘Zoti, Hyji i etërve tuaj, m’u dëftua: Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit e më tha: Erdha t’ju shoh dhe pashë gjithçka që po ju ndodh në Egjipt.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

4,5  

5 »Kaq që ta besojnë se të është dukur Zoti, Hyji i etërve të tyre, Hyji i Abrahamit, Hyji i Izakut dhe Hyji i Jakobit.« - I tha.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

10,6  

6 Do t’i mbushin shtëpitë e tua, shtëpitë e shërbëtorëve të tu dhe të të gjithë egjiptianëve, një mori që kurrë nuk e panë as etërit dhe të parët e tu, qysh se u zu froni i tyre e deri në ditën e sotme.'« Ia ktheu shpinën dhe doli prej faraonit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

13,5  

5 Atëherë, kur Zoti të bëjë të hysh në dheun e Kananeut, të Heteut, të Amorreut, të Heveut dhe të Jebuseut, që me përbetim u zotua etërve të tu se do ta japë ty, këtë tokë që rrjedh qumësht e mjaltë,
-në këtë muaj kremtoje këtë rit të shenjtë:

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
13,11  

Prapë për të parëlindurit

11 »Kur Zoti të fusë në dheun e Kananeut, sikurse t’u përbe ty dhe etërve të tu, dhe ta ketë dhënë,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
20,5  5 Mos i adhuro ato as mos u jep farë nderimi, sepse unë, Zoti, Hyji yt, jam Hyj ziliqar që e ndëshkoj paudhësinë e etërve në fëmijë deri në të tretin e në të katërtin brez të atyre që më urrejnë,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

34,7  

7 që qëndron besnik me mijëra brezni, që e duron fajin, kundërshtimin dhe mëkatin, por nuk lë pa ndëshkuar asgjë; që e ndëshkon paudhësinë e etërve në fëmijë, madje në nipa - në të tretën e në të katërtën brezni.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut
26,39  39 Po edhe në qoftë se disa prej jush do të mbesin gjallë, do të kalben në paudhësitë e veta në dheun e armiqve tuaj edhe për shkak të mëkateve të etërve do të shkrihen bashkë me ta.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

15,15  

15 Ti do të shkosh tek etërit e tu në paqe, i varrosur në pleqëri të thellë.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

46,34  

34 Përgjigjuni: ‘Ne, shërbëtorët e tu, jemi barinj që prej rinisë sonë deri tash; si ne ashtu edhe etërit tanë.’ Thoni kështu që të mund të jetoni në krahinën Gesen, sepse egjiptianët i urrejnë të gjithë barinjtë e dheneve.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

47,3  

3 Mbreti i pyeti: »Me ç’mjeshtri merreni?« Përgjigjën: »Jemi barinj, shërbëtorët e tu, ashtu si kanë qenë edhe etërit tanë.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

47,30  

30 Kur të shtrihem të pushoj me etërit e mi, më ço prej këtij vendi dhe më varros në varrin e të parëve të mi.« Jozefi i përgjigji: »Unë do të bëj siç urdhërove.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

48,15  

15 Jakobi i dha bekimin Jozefit e tha:
»Hyji, në praninë e të cilit ecën
etërit e mi, Abrahami e Izaku,
Hyji që më ruajti që prej rinisë sime
deri në ditën e sotme,

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

48,16  

16 Engjëlli që më shpëtoi nga çdo e keqe,
i bekoftë këta djelmosha!
Në ta u përmendtë emri im
edhe emrat e etërve të mi, Abrahamit e Izakut!
U shtofshin dhe u shumofshin përmbi tokë!«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

49,29  

Momentet e fundit dhe vdekja e Jakobit

29 Atëherë u dha këtë urdhër: »Së shpejti do të bashkohem me popullin tim. Më varrosni me etërit e mi në shpellën Makpelë, që gjendet në arën e Efron Heteut,

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

1,18  

18 Dijeni mirë:
nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e
zbrazët e jetës suaj të trashëguar nga etër-
it me ndonjë send të shkatërrueshëm
– argjend apo ar,

Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
4,15  15 Sepse, edhe po t’i kishit në Krishtin dhjetë mijë mësues, nuk do të kishit shumë etër, sepse, me anë të Ungjillit, unë ju linda në Jezu Krishtin.
Besëlidhja e Re | 1 e Korintasve
10,1  

Qortim rreth idhujtarisë

1 Vëllezër, dua që patjetër ta dini: etërit tanë të gjithë qenë nën re, të gjithë kaluan nëpër det