Rezultatet e kërkimit për "mundimet"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

3,16  

16 E gruas i tha:
»Do t’i shtoj mundimet e shtatzënisë sate,
në mundime do t’i lindësh fëmijët,
dëshirimi yt do të të shtyjë kah burri yt
e ai do të sundojë mbi ty.«

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Zanafillës

41,51  

51 Të parëlindurit ia ngjiti emrin Manase. Tha: »Perëndia deshi t’i harroj të gjitha mundimet e mia dhe shtëpinë e tim ati.«

Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
1,11  11 Shqyrtonin cila ishte koha dhe rrethanat, që
shënonte Shpirti i Krishtit që ishte në ta,
kur paralajmëronte mundimet që do t’i
vuante Krishti dhe lavditë që do të vinin
pas mundiveve.
Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit
4,13  13 por, përkun-
drazi, gëzohuni si pjesëtarë të mundimeve
të Krishtit që edhe në Ditën e Zbulesës së
lavdisë së tij të mund të galdoni me hare.
Besëlidhja e Re | 1 e Pjetrit

5,1  

Përgjegjësit e Grigjës së Hyjit

1 Eprorëve, pra, që janë ndër ju u sjell
vërejtje unë, epror edhe vetë bashkë me
ta, dhe dëshmitar i mundimeve të Krishtit
edhe pjesëtar i Lavdisë që do të zbulohet:

Besëlidhja e Re | 2 e Timoteut
3,11  11 në salvime, në mundime, që më ndodhën në Antioki, në Ikon, në Listër. Se ç’salvime kam sprovuar! Por prej të gjithave Zoti vetë më shpëtoi.
Besëlidhja e Re | Mateu

24,8  

8 Të gjitha këto janë veçse fillimi i mundimeve.

Besëlidhja e Re | Mateu

26,39  

39 Pastaj u largua pakëz, ra me fytyrë për dhé e lutej: "Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk mundimesh! Megjithatë, le të bëhet, jo si dua unë, por si do ti."

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Numrave
25,4  4 i tha Moisiut: »Merri të gjithë krerët e popullit dhe vari para Zotit në mundime me fytyrë kah dielli që të largohet hidhërimi im prej Izraelit.«
Besëlidhja e Re | Zbulesa

12,2  

2 Shtatzënë, bërtiste në mundime, në
dhimbjet e lindjes.

Besëlidhja e Re | Zbulesa

14,10  

10 do të pijë verën e zemërimit të Hyjit
të pazbutur, të ndikuar në gotën e zemë-
rimit të tij dhe do të qitet në mundime në
zjarr dhe në sulfur ndër sy të engjëjve të
shenjtë dhe të Qengjit.

Besëlidhja e Re | Zbulesa

14,11  

11 Tymi i mundimeve të tyre nuk do të
pushojë së ngritet në shekuj të shekujve,
dhe nuk kanë pushim as ditë as natë
ata që e adhurojnë Egërsirën dhe truporen
e saj dhe kushdo merr vulën e emrit të saj.

Besëlidhja e Re | Zbulesa

16,11  

11 e shanin Hyjin e qiellit për arsye të
mundimeve që hiqnin, për shkak të çiba-
nëve të vet;
por nuk u kthyen nga veprat e veta.

Besëlidhja e Re | Zbulesa

18,7  

7 Sa ajo u mbulua me lumturi dhe luks,
aq ktheniani ju me mundime e me dhimbje!
Sepse ajo thoshte në zemrën e vet:
‘Rri në fron si mbretëreshë
dhe askurrë s’do të mbetem e vejë,
kurrë nuk do të sprovoj ç’është vuajtja!’

Besëlidhja e Re | Zbulesa

18,15  

15 Tregtarët që me këto tregtonin e ajo i
pasuroi, larg do të rrinë nga frika e mundi-
meve të saj
duke qarë e duke vajtuar

Besëlidhja e Re | Kolosianëve

1,24  

Shërbesa e Palit në Kishë

24 Dhe tani vetë u gëzohem vuajtjeve të mia për të mirën tuaj dhe plotësoj në trupin tim çka u mungon mundimeve të Krishtit për Trupin e tij Kishën.

Besëlidhja e Re | Luka

16,23  

23 Në ferr, ndër mundime të mëdha, çoi sytë e pa prej së largu Abrahamin dhe Lazrin në prehrin e tij

Besëlidhja e Re | Luka
16,28  28 se i kam pesë vëllezër e le t’i qortojë seriozisht që të mos vijnë edhe ata në këtë vend mundimesh.’
Besëlidhja e Re | Luka
22,43  43 Atëherë iu dëftua një engjëll nga qielli që i dha zemër. Kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej më me zemër.
Besëlidhja e Re | Hebrenjve
10,32  32 Le t’iu bien në mend ditët e para kur, sapo të ndriçuar, ju desh të duroni një luftë të madhe mundimesh: