Rezultatet e kërkimit për "vepra"

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
1,14  14 dhe ua bënë jetën ngjak duke i shtërnguar të punojnë punët e rënda, siç janë llaçi e punimi i tullave edhe me çdo vepër tjetër skllavërie me të cilën ua bënin jetën ngjak.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
18,20  20 Tregoju urdhërimet e ligjet, udhën nëpër të cilën duhet të ecin dhe veprat që duhet të bëjnë.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
30,25  25 Punoje prej këtyre vajin e shenjtë të lyerjes - përzierje e erëndshme - vepër e erëbërësit: ky të jetë vaji i shenjtë i shugurimit.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
31,5  5 t’i presë margaritarët e t’i vendojë; të gdhendë në dru, të kryejë çdo vepër.
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

32,16  

16 vepër e Hyjit; edhe shkrimi ishte i Hyjit, i gdhendur në rrasa.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

34,10  

Besëlidhja

10 Zoti përgjigji: »Ja, unë po bëj besëlidhje: para mbarë popullit tënd, unë do të sendërtoj mrekulli që kurrë nuk janë parë mbi mbarë botën dhe në asnjë popull, që mbarë populli, në mesin e të cilit je, ta shohë veprën e tmerrshme të Zotit që do ta bëj me ty.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes

35,29  

29 Të gjithë izraelitët - burra e gra me zemër bujare sollën ndihmesë për t’i kryer ato vepra që Zoti kishte urdhëruar nëpër Moisiun - i sollën këto porsi ndihmesë vullnetare në nder të Zotit.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
39,22  

Guna

22 E punuan edhe gunën e shpinores, vepër e mjeshtrit të pëlhurës, prej pëlhurës ngjyrë vjollce
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Daljes
39,33  

Dorëzimi i veprave të kryera Moisiut

33 Atëherë ia sollën Moisiut Banesën:

Tendën, e të gjitha pjesët përkatëse të saja, komçet, dërrasat, shtagat, shtyllakët, bazat,
Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

18,22  

22 Mos bjer me mashkull siç bihet me femër! Është vepër e tmerrshme!

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

20,13  

13 Nëse mashkulli bie me mashkull si bihet me femër, të dy bëjnë vepër të urryer: le të ndëshkohen me vdekje: gjaku i tyre rëntë mbi ta.

Besëlidhja e Vjetër | Libri i Levitikut

20,17  

17 Kush të ketë marrë motrën e vet: bijën e t’et ose të s’ëmës e t’ia ketë parë lakuriqësinë e saj dhe ajo të atij: është vepër e turpshme: le të vriten në sytë e popullit të vet. Pasi e zbulon lakuriqësinë e motrës së vet: le t’i mbartë edhe rrjedhimet e fajësisë së vet.

Besëlidhja e Re | Marku

14,6  

6 "Lëreni! Pse po e trazoni u tha Jezusi. Ajo kreu një vepër të mirë kundrejt meje.

Besëlidhja e Re | Titit
2,7  7 Në çdo gjë ji shembull me vepra të mira: në mësim - përpikërinë, denjësinë;
Besëlidhja e Re | Titit
2,14  14 Ai e flijoi vetveten për ne që të na shpërblejë nga çdo paudhësi dhe ta pastrojë që Atij i përket, që të jetë plot zell për të kryer vepra të mira.
Besëlidhja e Re | Titit

3,1  

Detyrat e përgjithshme të besimtarit

1 Përkujtoju se u duhet t’i nënshtrohen pushtetit dhe autoritetit: t’i dëgjojnë, të jenë të gatshëm për të kryer çdo vepër të mirë.

Besëlidhja e Re | Titit
3,5  5 Ai na shëlboi, jo në saje të veprave tona që ne i bëmë në drjetësi, por në saje të mëshirës së vet: me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes që jep Shpirti Shenjt,
Besëlidhja e Re | Titit
3,8  8 Kjo fjalë është e denjë për t’u besuar dhe dua që të përsëritësh pa pushim që ata, që besuan në Hyjin, të mundohen të jenë të parët në vepra të mira. Kjo gjë është e bukur dhe e dobishme për njerëzit.
Besëlidhja e Re | Titit
3,14  14 Kështu edhe tanët le të mësojnë të jenë të parët për vepra të mira lidhur me nevojat jetësore që të mos jenë të pafrytshëm.
Besëlidhja e Re | Titit
1,16  16 Pohojnë se Hyjin e njohin, por me vepra e mohojnë – janë të ndytë, kryekëcyer dhe të papërshtatshëm për çdo vepër të mirë.